Regler för hänvisningstjänsterna

Allmän information om våra hänvisningstjänster

Du som är uppfödare och medlem i BBHC är välkommen att vara med på uppfödarlistan för Din ras samt använda Dig av vår valp-/parningsannonsering. Som ansluten uppfödare och användare av hänvisningstjänsterna förbinder Du Dig att bedriva avel utifrån nedanstående kriterier i syfte att säkerställa hälsostatusen för kommande generationer av Din ras.

Styrelsen vill emellertid påminna att samtliga uppfödare inom SKK:s organisation har informationsplikt gentemot sina köpare och ska vara väl förtrogna med RAS och följa de avelsrekommendationer som finns. Vidare är Du som medlem och uppfödare inom Svenska Kennelklubben skyldig att bl.a. följa SKK:s Grundregler där det stipuleras att man till avel "(..) endast använder hundar som inte har allvarlig sjukdom/funktionshinder och har ett gott och för rasen typiskt temperament" samt att man endast ska "genomföra parningskombinationer som utifrån tillgänglig information inte ökar risken för allvarlig sjukdom/funktionshinder hos avkomma".

Styrelsen kommer att genomföra kontinuerliga kontroller en (1) gång i månaden i syfte att säkerställa att nedanstående regelverk följs. De uppfödare som inte följer nedanstående regler, eller bryter mot SKK's grundregler, kommer att tas bort från aktuell uppfödarlista under ett (1) års tid från det att hänvisningen tagits bort. Under denna tid får uppfödaren inte använda sig av BBHC:s valp-/parningsannonsering. Hänvisningsavgift för innevarande år betalas inte tillbaka.

Rasspecifika regler - Bichon havanais

Samtliga av nedanstående kriterier ska uppfyllas av båda föräldradjuren vid parningstillfället
för att uppfödaren ska få möjlighet att använda sig av BBHC:s hänvisningstjänster. 

Ålder
Tiken ska ha uppnått en ålder om minst 22 månader.
Hanen ska ha uppnått en ålder om minst 12 månader.

Ögonlysningsresultat
Ögonlysningen ska inte vara äldre än 1år och nedanstående ska uppfyllas:
- Avelsdjur utan tecken på ärftliga ögonsjukdomar kan användas i avel.
- Vid följande diagnoser råder avelsförbud: PRA (gäller såväl föräldradjur, avkommor och syskon till hund med PRA), katarakt (med undantag för främre y-sömskatarakt) samt punktformig keratit.
- Eventuella övriga diagnoser får ej dubblas i den aktuella kombinationen.
- I de fall veterinären bedömer eventuell diagnos som "kan f.n. ej bedömas" (alternativt noterar att hunden bör undersökas igen) ska hunden ögonlysas om innan parning.

Patellaundersökning
Patellaundersökning ska vara gjord palpatoriskt en gång efter 1års ålder och resultatet ska vara 0/0.

Inavelsgrad
Inavelsgraden för den aktuella kombinationen ska inte överstiga 5%.


Rasspecifika regler - Bolognese


Samtliga av nedanstående kriterier ska uppfyllas av båda föräldradjuren vid parningstillfället
för att uppfödaren ska få möjlighet att använda sig av BBHC:s hänvisningstjänster.


Ålder
Hanhund/tik får ej användas i avel förrän vid den ålder då hunden uppvisar en vuxen individs fysiska mognad och beteende.
Tik får paras tidigast vid 18 månaders ålder.

Ögonlysningsresultat
Ögonlysningen ska inte vara äldre än 1år* och nedanstående ska uppfyllas:

- Avelsdjur utan tecken på ärftliga ögonsjukdomar kan användas i avel.
- Gentestning av avelsdjur avseende prcd-PRA ska utföras. Kända anlagsbärare kan användas i avel förutsatt att dessa paras med individer som är fria från anlaget.
- Eventuella diagnoser får ej dubblas i den aktuella kombinationen.
- I de fall veterinären bedömer eventuell diagnos som "kan f.n. ej bedömas" (alternativt noterar att hunden bör undersökas igen) ska hunden ögonlysas om innan parning.
- * Gäller ej avelsdjur som är äldre än 6 år samt att kontrollen vid 6års ålder är utan anmärkning.

Patellaundersökning
Patellaundersökning ska vara gjord palpatoriskt en gång efter 1års ålder och därmed inneha resultatet "känd patellastatus".