AVELSRÅD FÖR BICHON HAVANAIS

Ny kullstatistik och hanhundsstatistik finns under knappen "till dokumentarkivet" nedan


Avelsråden finns till för Dig!


Oavsett om Du är lite nyfiken på sjukdomar/hälsa eller är en rutinerad uppfödare så finns våra avelsråd till för att hjälpa Dig med Dina funderingar - tillsammans besitter våra avelsrådsrepresentanter en bred kunskapsbank kring avel och hälsa! Deras uppdrag gentemot klubben är att: 

- Sprida information och inbjuda till kontakt genom att använda klubbens informationskanaler (webbsida och klubbtidning).
- Följa upp och utveckla Rasspecifika avelsstrategier (RAS) innehållande bland annat avelsrekommendationer genom att sammanställa och bearbeta data från SKK hunddata.
- Hålla sig väl orienterad om rasernas status vad beträffar hälsa, mentalitet och exteriöra egenskaper.
- Hålla sig väl orienterad om i raserna förekommande defekter utifrån uppgifter inrapporterade från ägare/uppfödare samt eventuella internationella kontakter.
- Ge information till uppfödare om vad man bör tänka på/informera sig om inför avel.Avelsrekommendationer


Dessa avelsrekommendationer är gällande för uppfödare av Bichon havanais oavsett om uppfödaren är medlem i BBHC eller ej.

Innan en parning sker rekommenderas att ta reda på så mycket fakta om bakomliggande hundar i de planerades valparnas stamtavla genom att kontakta relevanta personer för att på så sätt kunna reflektera över fördelar och nackdelar med kombinationen av föräldradjuren. Kopior på intyg av hjärtstatus och utländska hundars ögon-, patella och hjärtresultat skickas till avelsrådet.

- Att till avel använda endast friska individer, mentalt och fysiskt.
- Att till avel endast använda de hundar som har bra och rastypisk mentalitet.
- Avelsdjur bör ögonlysas ca 1 gång per år (med början vid ett års ålder upp till minst 6 års ålder).
- Ögonlysningen skall vid parning inte vara äldre än 1 år.
- Att endast använda avelsdjur utan symptom på ärftliga ögonsjukdomar.
- Avelsdjur bör patellaundersökas palpatoriskt en gång efter 1 års ålder.
- Att bara använda individer i avel som har patellastatus UA.
- Uppfödare ska observera och prioritera avel på individer med raka framben.
- Den rekommenderade inavelsgraden på en enskild kull bör vara högst 5%.
- Att öka obesläktade individer (genom import och/eller att prioritera parningar mellan individer som är obesläktade) och att helst inte upprepa samma kombination fler gånger än en.
- Att tik skall ha uppnått 22 månaders ålder före första parning och att en tik inte får ha mer än 5 kullar.
- Att hanhund i avel skall ha uppnått ålder för hälsotester som ögonlysning och patellaundersökning före första parning.
- Att som uppfödare via sina valpköpare kontinuerligt utvärdera avkomman gällande ögonlysning, patella- och hjärtundersökning.
- Att enbart använda hundar som är inom godkänd storlek i avel.

Dessutom ur RAS, rubrik Rasens population/avelsstruktur, Strategi: Rekommenderat antal avkommor efter en hanhund bör inte överstiga ca 60-65 hundar under en livstid, varav max 1/3 av avkomman före 3 års ålder.

Förtydliganden angående avelsrekommendationerna

Ögon /ögonlysning

 • Avelsdjur bör ögonlysas kontinuerligt upp till fyllda 6 år, vid parning skall ögonlysningen inte vara äldre än ett år. Vid parning med avelsdjur äldre än 7 år gäller den senaste ögonlysningen vid 6 år fyllda som godkänd. Därefter väljer uppfödaren själv om fler ögonlysningar ska göras.
 • Att endast använda avelsdjur utan symptom på ärftliga ögonsjukdomar. Om hunden får anmärkning/-ar på SKK:s ögonundersökningsprotokoll bör ögonspecialist tillfrågas om hunden kan användas i avel trots denna/dessa.
 • Uppgifter om godkända veterinärer med specialkompetensen oftamologi finns på Svenska Sällskapet Veterinärer Oftamologi:s web-sida: www.ssvo.se
 • Vid användandet av hane utanför Sveriges gränser gäller samma rekommendationer att ögonlysningen inte ska vara äldre än ett år. Kopia av ögonlysningsresultat skickas till avelsrådet.
 • Importerad svenskregistrerad hund skall ha intyg utfärdat i Sverige före parning.

Knä-patella

 • Avelsdjur ska patellaundersökas palpatoriskt en gång efter 1- 2 års ålder av en veterinär med specialkompetens i hundens och kattens sjukdomar. Resultatet kommer att läggas in på SKK:s hunddata.
 • BBHC rekommenderar att endast använda hundar i avel som har patellastatus 0/0.
 • Vid användandet av hane utanför Sveriges gränser gäller samma rekommendationer för undersökning och resultat av patella som för hundar boende i Sverige. Kopia på patellastatus skickas till avelsrådet.
 • Importerad svenskregistrerad hund skall ha intyg utfärdat i Sverige före parning.

Hjärta

 • Avelsdjur bör hjärt-auskulteras innan första parning. Kopia på hjärtstatus skickas till avelsrådet. Att endast använda avelsdjur med hjärtstatus "normal" eller ua. Rasen har väldigt få fall av hjärtsjukdomar, men klubben väljer ändå att rekommendera undersökning där veterinären lyssnar på hjärtat innan avel. Det är en enkel och relativt billig undersökning, och innebär att avelsdjur blir undersökta i förebyggande syfte för att undvika framtida hälsoproblem. Det är en fördel att låta veterinär lyssna på hjärtat flera gånger under hundens liv för att hålla sig informerad om hundens hjärtstatus.
 • Vid användandet av hane utanför Sveriges gränser gäller samma rekommendationer för undersökning och resultat av hjärta som för hundar boende i Sverige.
 • Importerad svenskregistrerad hund skall ha intyg utfärdat i Sverige före parning.

Utvärdering av avkomma
Att kontinuerligt utvärdera avelsresultatet gällande fysisk och mental hälsa är ett bra sätt att i framtiden bibehålla god hälsa och undvika och förbättra hälsoproblem. Därför är det önskvärt att även hundar som inte går i avel ögonlyses, patella- och hjärtundersöks.

Korthår
Ibland kan det födas korthåriga havanaiser. De har oftast kort hår på ben och nos och en kortare päls på kroppen än den angivna pälslängden i FCI standarden, som vi uppfödare är skyldiga att följa i vårt avelarbete. FCI standarden säger: "Helhet: Den ska vara lågbent med lång, riklig och helst vågig päls. (...) Päls: Täckhåret skall vara mycket långt." Därför rekommenderar BBHC att korthåriga havanaiser inte ska användas i avel med hänvisning till FCI standarden angående päls. Eventuell reducering av valppriset kan göras.

Notering: Läs hela texten med förtydliganden av avelsrekommendationerna här.


Läs mer om Bichon havanais

Vill Du läsa eller lyssna på tidigare föreläsningar?

Söker Du mötesanteckningar från avelsrådet och statistik m.m.?


Vill Du ha råd eller ett bollplank?
Kontakta gärna vårt avelsråd med Dina funderingar.

avelhavanaisbbhc@gmail.com eller använd formuläret.

Vill Du prata med någon av våra kunniga avelsrådsrepresentanter vi telefon? Kontaktuppgifter till samtliga i avelsrådet finner Du här.