Regler för hänvisningstjänster
- Bichon havanais -


Du som är uppfödare och medlem i BBHC är välkommen att vara med på vår uppfödarlista samt använda Dig av vår valp-/parningsannonsering. Som ansluten uppfödare förbinder Du Dig att bedriva avel utifrån nedanstående kriterier i syfte att säkerställa hälsostatusen för kommande generationer av Din ras.

Styrelsen vill emellertid påminna att samtliga uppfödare inom SKK:s organisation har informationsplikt gentemot sina köpare och ska vara väl förtrogna med RAS och följa de avelsrekommendationer som finns. Vidare är Du som medlem och uppfödare inom Svenska Kennelklubben skyldig att bl.a. följa SKK:s Grundregler där det stipuleras att man till avel "(..) endast använder hundar som inte har allvarlig sjukdom/funktionshinder och har ett gott och för rasen typiskt temperament" samt att man endast ska "genomföra parningskombinationer som utifrån tillgänglig information inte ökar risken för allvarlig sjukdom/funktionshinder hos avkomma".

Styrelsen kommer att genomföra kontinuerliga kontroller av registrerade kullar en (1) gång i månaden i syfte att säkerställa att nedanstående regelverk följs. De uppfödare som inte följer regelverket kommer att tas bort från aktuell uppfödarlista under ett (1) års tid från det att hänvisningen tagits bort. Under denna tid får uppfödaren inte använda sig av BBHC:s valphänvisning/parningsannonsering. Hänvisningsavgift för innevarande år betalas inte tillbaka.

Nedanstående kriterier uppfyllas av båda föräldradjuren vid parningstillfället


Ålder
Tiken ska ha uppnått en ålder om minst 22 månader.
Hanen ska ha uppnått en ålder om minst 12 månader.

Ögonlysningsresultat
Ögonlysningen ska inte vara äldre än 1år och nedanstående ska uppfyllas:

- Avelsdjur utan tecken på ärftliga ögonsjukdomar kan användas i avel.
- Vid följande diagnoser råder avelsförbud: PRA (gäller såväl föräldradjur, avkommor och syskon till hund med PRA), katarakt (med undantag för främre y-sömskatarakt) samt punktformig keratit.
- Eventuella övriga diagnoser får ej dubblas i den aktuella kombinationen.
- I de fall veterinären bedömer eventuell diagnos som "kan f.n. ej bedömas" (alternativt noterar att hunden bör undersökas igen) ska hunden ögonlysas om innan parning.

Patellaundersökning
Patellaundersökning ska vara gjord palpatoriskt en gång efter ett (1) års ålder och resultatet ska vara 0/0.

Inavelsgrad
Inavelsgraden för den aktuella kombinationen ska inte överstiga 5%.

Vill Du använda Dig av våra hänvisningstjänster?

Som medlem i BBHC och uppfödare/hanhundsägare är Du välkommen att använda Dig av våra hänvisningstjänster. Genom deltagande i nedanstående tjänster godkänner Du de regler (se ovan) som reglerar rätten till hänvisning och annonsering på BBHC:s hemsida.

Hänvisningsavgift
Uppfödarlista*                     210kr per år och ras
Avelshanar**                        210kr per år
Valp-/parningsannons**      210kr per annons

* Uppfödare som ger tre (3) gåvomedlemskap får gratis länkhänvisning för nästkommande år.
** Gratis för uppfödare som återfinns på uppfödarlistorna.

Så här betalar Du avgiften

  • Märk inbetalningen "Hänvisningsavgift".
  • Inbetalning sker via plusgiro 52 16 22-1
  • För Dig som betalar från ett annat land sker inbetalning via
    IBAN: SE57 9500 0099 6042 0521 6221
    BIC: NDEASESS
  • Skicka namn, kennelnamn, bostadsort, hemsideadress samt e-postadress (max en e-postadress/länk) till medlemsansvarig@bbhc.nu.

  • Uppge eventuellt telefonnummer om hemsida saknas. Om du saknar hemsida och önskar enbart text hänvisning så hjälper vi gärna till med det.

OBS! Avgiften ska vara betald senast 31/1 varje år, i annat fall tas uppgifterna bort från aktuell lista. Vid inbetalning 1/10 eller senare gäller avgiften även för nästkommande år; under förutsättning att medlemsavgiften betalas i tid.

Vid erhållande av nytt kennelnamn och en önskan om länk på BBHC:s hemsida, måste en kopia av godkänt namndiplom från SKK mejlas till medlemsansvarig.

Så här gör Du om länken blivit borttagen:
Observera att länkar inte automatiskt läggs ut på hemsidan igen efter att de blivit bortplockade utan du måste aktivt kontakta medlemsansvarig och uppge de uppgifter som ska läggas ut på BBHC:s hemsida.