Hälsoenkät 2018-2019, Bichon Havanais

RAS (Rasspecifika avelsstrategier) är ett dokument som ligger till grund för rasens avel. Detta dokument

skall revideras vart femte år.

Inför revideringen är det viktigt att veta hälsostatusen för rasen. En viktig del av RAS är hundars och

hundrasers hälsa -och möjligheten till förbättringar. Att göra en hälsoenkät är ett sätt att få en uppfattning

om rasens hälsa. Ju fler svarande desto bättre underlag. Vi är tacksamma att så många har tagit sig tiden

att besvara enkäten! Vi har fått 730 svar!

Enkäten avser hemmaboende hund, dvs enkäten för fodervärdshundar besvaras av fodervärden, inte av

uppfödaren (om inte annat avtalats mellan uppfödare/fodervärd). Detta för att undvika att flera enkäter

görs för samma hund.

Enkäten har delats upp i två delar, version 1 och 2. Detta för att programmet som använts inte klarar fler

än ca 500 svar per enkät. Version 1 och 2 är identiska. Frågor som kräver textsvar och benämns ”En rad

med text” sparas för sig, och presenteras sist i varje enkät.

Halsoenkat for Bichon Havanais 2019 version 1

Halsoenkat for Bichon Havanais 2019 version 2

Hälsoenkät 2007 sammanställning rev080130